56 602 888
09:00-21:00
Ava vestlusaken

Menüü

Ruumide rent ja laoteenused tingimused

1. Lepingu objekt

1.1. Üürileandja annab üürnikule kasutamiseks Laohoones Üüripinna (edaspidi nimetatud ka kui Taskulaod) ja Üürnik kohustub maksma Üürileandjale selle eest üüritasu Lepingus sätestatud tingimustel.

2. Üürilepingu kehtivus

2.1. Üürileping hakkab kehtima kokkulepitud päevast. Sõltumata üürilepingu kehtivusest tekib Üürnikul õigus Taskuladude kasutamiseks mitte varem kui üüri laekumisest Üürileandja arveldusarvele. Kui esimese üüri tasumine ei ole toimunud eritingimustes kokkulepitud tähtajaks, asjakohase tähtaja puudumisel seitsme päeva jooksul üürilepingu sõlmimisest, siis loetakse Üürileping lõppenuks. Üürileandjal on õigus nõuda sellisel juhul Üürnikult tasu Taskuladude broneerimise eest, broneerimistasu suuruseks on ühe kuu suurune üüritasu.

2.2. Üürileping võib olla nii tähtaegne kui tähtajatu. Üürilepingu tähtaeg määratakse lepingu eritingimustes.

2.3. Leping lõpeb selle tähtaja möödumisel, kui Lepingut ei ole varem erakorraliselt või korraliselt üles öeldud, samuti Laohoone või Taskuladude hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel või lõppemisel muul alusel. Üürilepingu tähtaeg ei pikene automaatselt ning üürilepingut ei loeta pikenenuks kui Üürnik ilma Üürileandjaga kokku leppimata jätab Üüripinna Üürileandjale tagastamata. Tähtajalise üürilepingu lõppemiseks ei pea kumbki pool teist poolt teavitama.

2.4. Tähtajatu Üürileping lõpeb kas Üürniku või Üürileandja poolt selle ülesütlemisega. Tähtajatu üürilepingu ülesütlemisest peab ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva ning tähtajatut üürilepingut saab lõpetada vaid tasutud perioodi viimase päeva seisuga. Tasutud perioodi üürisummat ei tagastata kuna Taskuladude süsteem ei võimalda seda ennetähtaegse väljakolimise korral uuesti müüki panna.

2.5. Üürileping, sõltumata sellest, kas tegemist on tähtajalise või tähtajatu üürilepinguga lõpeb automaatselt, kui Üürnik ei ole tasunud ettemaksuna Üüri ning üüri maksmise tähtaeg on ületatud 7 kalendripäeva.

2.6. Kui Üürnik lõpetab lepingu enne kokkulepitud tähtaega kohustub ta Üürileandjale tagastama/hüvitama kõik hinnakirjaga võrreldes saadud soodustused ja allahindlused.

3. Üüripinna seisund ja selle tingimused

3.1. Taskuladude üüripinnad on eraldiseisvad (seintega eraldatud ja lukustatava uksega pinnad) Laohoones.

3.2. Laohoone on köetud ja tagatud üldvalgustusega.

3.3.Taskuladude laopinnad on lukustatavad kliendi poolt valitud tabalukuga.

3.4. Laohoones ning selle üldkasutatavates ruumides on 24/7 videovalve.

4. Üüripinna vormistamine ja selle tasumise kord

4.1. Laopinna üürileping on võimalik vormistada Taskuladude kodulehel valides Laopinna aadress, üüri periood, üüripinna suurus ning sisestades nõutud andmed Üürniku kohta. Samuti tuleb sisestada ja valideerida mobiiltelefoni number, mis tagab sissepääsu laohoonesse peale tellimuse kinnitust. Vajutades “Tellin selle lao” ja valides sobiv makseviis, suunatakse Üürnik makse teostamise lehele. Peale makse kinnitamist peab Üürnik vajutama ‘Tagasi kaupmehe juurde’. Makse laekumise korral Taskuladude süsteemi, saabub Üürnikule esmane epost lepinguga ning kõigi vajalike andmetega üüripinna kasutamiseks.

4.2. Üüri suurus lepitakse kokku lepingu eritingimustes. Üüri tasumine on Üürniku poolt Üüripinna kasutamise eelduseks.

4.3. Üüritasu sisse kuuluvad lisaks üüripinna kasutusõigusele küte, üldvalgustus, üldkasutatavate ruumide valve (sh videovalve) ning üldkasutatavate ruumide korrashoid.

4.4. Üür tuleb tasuda ettemaksuna järgneva kuu eest hiljemalt arvestuskuule eelneva kuu eelviimaseks tööpäevaks või eritingimustes kokkulepitud kuupäevaks. Üürileandja väljastab Üürnikule eraldi arve, kui see on eritingimustes kokku lepitud.

4.5. Üüri on võimalik tasuda Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop internetipangas või VISA/Maestro krediitkaardiga. Arvel olev summa määratakse EUR valuutas. Ärikliendil on võimalik tasuda arve alusel. Arvega tasumise korral on tasumise tähtajaks 5 päeva. Taskulaod on isikuandmete vastutav töötleja ja Taskulaod edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

4.6. Maksetega seotud probleemidest tuleb teavitada koheselt Üürileandjat elektronposti või telefoni teel, kirjeldades tekkinud probleemi.

4.7. Üürileandjal on õigus tõsta üüri, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt kaks kuud enne üüri tõstmist.

4.8. Muude teenuste osutamine Üürileandja poolt toimub vastavalt Üürileandja hinnakirjale, millega on võimalik tutvuda Üürileandja kodulehel.

5. Taskulao Üürniku kasutusse andmine ja tagastamine

5.1.Eeldatakse et üleantav Üüripind/ on kasutatav oma otstarbel ehk Üldtingimuste punktis 6 kirjeldatud kauba/esemete ladustamiseks, puhas ning lukustatav. Juhul kui Taskuladude Üüripind ei vasta nimetatud nõuetele, kohustub Üürnik sellest Üürileandjale teatama hiljemalt Taskuladudele juurdepääsu saamisele järgneval tööpäeval.

5.2. Üürnikule tagatakse ligipääs Laohoonele ja Taskududele üürilepingu alguse tähtajaks, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul arvates üürimakse tähtaegsest laekumisest. Taskuladudele ligipääsuks valideerib Taskuladude süsteem Laopinna tellimisel Üürniku sisestatud telefoninumbri. Taskuladude välisuks avaneb helistades sisestatud numbrilt Taskuladude ligipääsunumbrile, mis on märgitud nii tellimuse kinnituse epostis kui ka Taskuladude Laopinna välisukse kõrval. Üürnik tagab vastava teenuse kasutamiseks mobiiltelefoni olemasolu ja vastavuse teenuse kasutamiseks vajalikele nõuetele.

5.3. Üürileandjal on õigus keelduda Taskuladude valduse Üürnikule üleandmisest kui Üürnik ei ole tasunud Üürileandjale üüri lepingus sätestatud ulatuses ja tähtajaks või Üürniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus või esineb muu Taskuladude üleandmist takistav Üürileandjast sõltumatu asjaolu.

5.4. Lepingu lõpetamise päeval tühjendab ja koristab Üürnik Taskulao ning eemaldab Taskulao ukselt luku. Üürnikul on keelatud jätta üüripinnale või Laohoonesse ja selle territooriumile oma vara.

6. Laohoone ja Üüripinna kasutuskord/Üürniku kohustused

6.1. Üürnik peab Laohoone üldkasutatavaid osi ja Taskuladusid kasutama hoolikalt ja heaperemehelikult ning järgima üüripinna ja enda tegevuse suhtes üldkehtivaid avaliku korra, tuletõrje-, tervisekaitse-, turva- jms eeskirju ja seadusi. Üürnik peab tagama iseseisvalt Laohoones liikumise turvalisuse, sealhulgas vältima libisemist, kukkumist või põrkumist Laoruumis asetsevate esemetega.

6.2. Taskuladudes võib kasutada üksnes kuivade - ja lõhnatute ainete ja/või esemete ladustamiseks. Taskuladudes ning Laohoones (üldkasutatavates ruumides) on rangelt keelatud keskkonna ja inimeste tervisele ohtlike ainete, samuti kergesti süttivate ainete ja vedelike, relvade, narkootiliste ainete ja lõhkainete ladustamine. Üüripinnal on keelatud ainete/vedeliku ümbertöötlemine, ümbervalamine, kuivatamine jne. Põrandakoormus ei tohi ületada 400 kg/m2.

6.3. Üürniku poolt vara ladustamine toimub tema enda vastutusel, seetõttu ei soovita Üürileandja ladustada Taskuladudes väärisesemeid, kunsti või muid sarnaseid esemeid/kaupu.

6.4. Üürnik kinnitab, et kogu tema poolt Taskuladudes ladustatud kaup kuulub Üürnikule, on seaduslik ning vastab ülaltoodud tingimustele.

6.5. Üürnik on kohustatud Üüripinna ukse ise lukustama. Üürileandja tagab vaid tabaluku paigaldamiseks valmisoleku, lukustamiseks vajaliku (taba)luku peab soetama Üürnik ise.

6.6. Esemetega, k.a käruga ukse sulgumise takistamisega kaasneb trahv, 200€ ja parandustööde arve tasumine (ca 350€).

6.7. Üürnik peab sulgema enda järel Hoone uksed nii sisenemisel kui ka väljumisel, et vältida lubamatut kolmandate isikute juurdepääsu Üüripindadele. Rangelt keelatud on välisukse vahele asetada esemeid või takistada muul viisil selle sulgumist.

6.8. Laoruumi ümberehitamine, sealhulgas seintele, põrandale ja lakke riiulite, riputuskonksudega või muude esemete hoiuvahendite paigaldamine, või muu Üüripinna rikkumine on keelatud. Üürniku poolt Üüripinnal kasutatavad riiulid peavad olema vabalt põrandal seisvad ilma kinnitusvahenditeta.

6.9. Üürnik võib hoida oma asju üksnes Üürniku poolt üüritud laoruumis. Kaupade hoidmine koridorides ja teistes üldkasutatavates ruumides on rangelt keelatud. Üürnik kohustub mitte paigaldama ega hoidma väljaspool Üüripinda ka oma kaubamärke, reklaame, silte, sümboolikaid, plakateid ega muud vara. Üürilaos ööbimine ja suitsetamine on rangelt keelatud. Üürileandjal on õigus kõik üldkasutatavatesse ruumidesse paigutatud vara ette hoiatamata sealt eemaldada ning nõuda sellega seotud kulud sisse asjakohase vara omanikult/vara keelatud kohta paigaldajalt. Üürileandja ei vastuta sellise vara säilimise eest ning on õigustatud vara hindamata selle keelatud kohtadest eemaldama ja/või utiliseerima ilma kedagi hoiatamata või selle eest kahjutasu maksmata.

6.10. Üürnikul ei ole õigust anda Taskuladusid allüürile kolmandatele isikutele. Kahtluse korral on Üürileandjal õigus kontrollida Laohoones liikujate isikuid (sealhulgas nõuda isikut tõendavate dokumentide esitamist) ja/või takistada Üürniku või tema esindajate/saatjate liikumist Laohoones ja selle territooriumil.

6.11. Lepingu lõppedes vabastab Üürnik Üüripinna ja annab selle tagasi Üürileandja otsesesse valdusesse Lepingu lõppemise päeval vähemalt sama heas seisundis nagu see anti üle Üürnikule, arvestades loomulikku kulumist.

7. Üürileandja vastutus

7.1. Üürileandja ei vastuta loas hoitud esemete/kauba kahjustamise, kadumise või varastamise eest, kui tema ei ole toimunus tahtlikult süüdi. Üürileandja ei vastuta samas Laoruumis Üüripinda omavate isikute poolt teistele Üüripinna omanikele tekitatud kahjude eest. Üürileandja vastutus piirdub Üürniku varale kahju tekitaja väljaselgitamisele kaasaaitamise kohustusega, s.t Üürileandja kohustub võimaluste ja seaduste piires avaldama kahju kannatanud Üürnikule ja/või uurimisasutusele kahju tekitaja väljaselgitamiseks vajalikke andmeid.

7.2. Üürileandja ei ole vastutav tehnilise rikke tagajärjel tekitatud kahju või „Force Majeure“ asjaolude ilmnemisel tekkinud kahjude eest.

7.3. Üürileandja soovitab Üürnikul kindlustada Taskuladudes ladustatud esemed nende väärtuses.

8. Üürniku vastutus

8.1. Üürnik kohustub lubama Üürileandjal kontrollida Taskuladude kasutamist vastavalt Lepingu tingimustele ning teatama Üürileandjale viivitamata Laohoonet ja/või Taskuladude kasutamist takistavast asjaolust ning igast Taskuladude väärtust vähendavast või hävitavast sündmusest või teost (avarii, tulekahju jms) või ohust sellise sündmuse toimumise või teo tegemise kohta, võttes koheselt tarvitusele abinõud edasise kahju ärahoidmiseks ja kahjulike tagajärgede likvideerimiseks.

8.2. Üürnikul on kohustus tagada Üürileandjale juurdepääs Taskuladudele/Üüripinnale vajalike hooldus- ja remonditööde teostamiseks. Kui ei ole tegemist hädavajadusega, teatab Üürileandja oma vastavasisulisest soovist 3 päeva ette, kui ei lepita kokku teisiti. Hädavajaduse korral on Üürileandjal õigus siseneda Üüripinnale Üürnikule ette teatamata.

8.3. Üürnik vastutab sissepääsukoodide säilimise ja salastatuse eest ning nende kaotamise või kolmandate isikute valdusse sattumise korral on Üürnik kohustatud Üürileandjat viivitamatult teavitama. Üürnik vastutab kõigi isikute eest, kes sisenevad Laohoonesse Üürnikule eraldatud ligipääsukoodiga või Üürniku saatjate/esindajatena.

8.4. Üürnik vastutab Laohoone välisukse ja/või vaheuste korraliku lukustamise eest ja on vastutav võimalikest selle kohustuse rikkumisest tekkivate kahjude eest.

9. Üürileandja õiguskaitsevahendid Üürniku poolt lepingu rikkumisel

9.1. Üürileandjal on õigus üüritasu õigeaegsel mittemaksmisel sulgeda koheselt Üürniku sissepääsukood(id) ja/või lukustada Üüripind oma lukuga, kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni. Juhul kui maksega on viivitatud rohkem kui 7 päeva loetakse Üürileping lõppenuks automaatselt ning Üürileandja poolt loetakse rakendatuks Üürileandja pandiõigus Taskuladudes asuvate esemete/kaupade suhtes – Üürileandja ei ole kohustatud sellisel juhul saatma Üürnikule eraldi hoiatust, pandiõiguse rakendamise või lepingu erakorralise ülesütlemise teadet. Üürileandjal on sel juhul õigus nõuda Üürnikult leppetrahvi tasumist ühe kuu Üüri ulatuses.

9.2. Lepingus sätestatud maksekohustustega viivitamisel kohustub Üürnik tasuma Üürileandjale viivist 0,05% õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

9.3. Juhul kui Üürnik rikub muud kohustust peale Üüri maksmise, siis on Üürileandjal õigus nõuda kahjude hüvitamist ning leppetrahvi kuni ühe kuu Üüri ulatuses.

9.4. Üürileandjal on õigus kasutada oma nõuete tagamiseks pandiõigust Taskulaos ja/või Laohoones asetsevate Üürnikule kuuluvate asjade suhtes võlaõigusseaduse § 305-307 tähenduses.

10. Pooltevahelised teated

10.1. Pooled kinnitavad, et nende poolt lepingu eritingimustes kajastatud andmed on õiged.

10.2. Üürileandja edastab kõik teated, arved ja muud dokumendid Üürnikule lepingu eritingimustes toodud elektronposti aadressile. Pooled aktsepteerivad, et teated, arved ja muud dokumendid loetakse kehtivaks ilma digitaalallkirjata, kui need on edastatud eritingimustes sisestatud elektronposti aadressi(de)lt teise poole elektronposti aadressile.

10.3. Üürnik kohustub tagama elektronposti vastuvõtmise ning elektronposti aadressile edastatud teade loetakse kätte antuks selle postitamisele järgneval päeval. Üürnik kohustub tagama oma elektronposti kontol teadete vastuvõtmiseks vajalike vabade andmemahtude ja juurdepääsude olemasolu.

10.4. Üürnik kohustub teavitama oma andmete, sealhulgas kontaktandmete muutumisest Üürileandjat elektronposti teel.

11. Muud tingimused ja vaidluste lahendamine

11.1. Käesolev Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Üürileandjale, teine Üürnikule. Juhul kui leping sõlmitakse interneti vahedusel, siis säilitatakse lepingu eksemplar Üürileandja infosüsteemis. Üürnik kohustub interneti teel lepingu sõlmimisel järgima Üürileandja infosüsteemi juhiseid. Üürnikule tagatakse ligipääs lepingu tekstile asjakohase ligipääsu üleandmisega. Üürnikul on õigus laadida Üürileandja infosüsteemist endale alla lepingu eksemplar.

11.2. Üürileandja säilitab lepingu sõlmimise käigus Üürniku kohta tema poolt sisestatud andmed ja teabe lepingu täitmise kohta (s.h maksete kohta) oma infosüsteemis. Kõiki Taskuladude külastamise ja tellimuste sooritamise käigus teatavaks tehtud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Klientide andmeid töödeldakse vastavalt Privaatsustingimustes sätestatule järgides kehtivaid andmekaitsenõudeid. Lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Vältimaks arusaamatusi kinnitab Üürileandja, et käesolev leping ei ole laoleping ega hoiuleping võlaõigusseaduse tähenduses.

11.3. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, muutmisel, täiendamisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Poolte kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Laadi alla PDF